Общи условия

„Общите условия“ за ползване на услугите са достъпни през уебсайта balkanherbs.com. Всеки потребител следва да се запознае с тези Условия, като използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия. „Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://balkaherbs.com/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

Предмет

Чл.1 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между „Балкански Билки“ ООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №113, ЕИК 200845103, представлявано от Теодора Пламенова Кънчева, телефон за контакт: +359898419547, имейл адрес: office@balkanherbs.com, и Вас ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл.2 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас и balkanherbs.com, с който получавате правото да използвате услугите на balkanherbs.com при спазване на условията посочени по-долу. Чрез регистрацията си в balkanherbs.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Чл.3 „Балкански Билки“ ООД е администратор на лични данни , регистриран по Закона за защита на личните данни. „Балкански Билки” ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни , предоставяна от потребителите в процеса на регистрация. Разкриването е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл.4 „Балкански Билки“ ООД прави всичко възможно да поддържа на интернет страницата https://balkanherbs.com/ вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. “Балкански Билки“ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на balkanherbs.com. „Балкански Билки“ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока, включително и продуктовите изображения.

Предоставяни услуги

1. balkanherbs.com осъществява своята дейност в услуга на потребителите на принципите на свободното договаряне в условията на пазарна икономика.
2. balkanherbs.com предоставя на своите клиенти следните услуги:
• Информация за стоките в сайта;
• Продажба и доставка на предлаганите стоки с условия по избор на клиента;
• Консултации по телефон в рамките на работното време;
• От 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

Условия за поръчка и доставка на стоки

3. Указаната цена на отделните артикули е в български лева.
4. Условията за поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.
5. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ”Завърши поръчката” след избор на избраното количество. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и balkanherbs.com
6. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес или офис и телефон за осъществяване на заявката.
7. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва balkanherbs.com с изпълнение.

Условия за доставка

8. Всеки клиент сам определя начина на доставка с куриер. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента конкретно за поръчката адрес или офис за доставка.
9. При доставка с „наложен платеж”, клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването ѝ.
10. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
11. Транспортните разходи, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

Отказ за получаване или връщане на поръчана и доставена стока

12. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин https://balkanherbs.com/ и получил същата чрез куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:
– при транспортирането стоката е повредена;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– рекламации по гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщането на стоката обратно на доставчика.
13. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин https://balkanherbs.com/ и получил същата чрез куриер, има право да върне поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, спазвайки следните условия:
– Продуктите да бъдат върнати в състоянието, в което са получени;
– Връщането да бъде заявено в период от 14 (четиринадесет) дни;

Други условия

14. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
15. Личната идентификационна информация, e-mail и съобщения, изпратени до този сайт се считат за поверителни. https://balkanherbs.com/ може да редактира тези Правила и Условия по всяко време.